Landscape Images - Cory LaPointe
Maple smoke

Maple smoke

Victoria Day Fireworks in Kingston, Ontario.

KingstonOntario. 2017